ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η CNR έχει υπογράψει συμβάσεις αμοιβαιότητας με τους περισσότερους διεθνείς οργανισμούς εκπροσώπησης συγγενικών δικαιωμάτων.

Ακολουθεί  κατάλογος ο  οποίος και ενημερώνεται συνεχώς.
ORGANISATION WEBSITE
ULCRR http://www.ulasp.org
APOLLON http://www.apollon.org.gr
KNR - Kobalt Neighbouring Rights Ltd https://www.kobaltmusic.com
Credidam http://credidam.ro
SAMPRA https://www.sampra.org.za
Laipa http://www.laipa.org
CPRA/Geidankyo https://www.geidankyo.or.jp/english/business.html
KMNA - Kobalt Music Nethrlands Artists BV https://www.kobaltmusic.com
SOCINPRO http://www.socinpro.org.br
AKDIE http://www.akdie.org
GCA http://www.gca.ge
ERATO http://www.eratospe.org
RAAP http://www.raap.ie
KMRA - Kobalt Music Rights Agency Ltd https://www.kobaltmusic.com
NUOVO IMAIE http://www.nuovoimaie.it
UMA - Ukrainian Music Alliance http://uma.in.ua
Double Six Rights Management Ltd http://www.doublesixrights.com
Playright http://playright.be
Sami https://www.sami.se
ANPCI http://www.anpci.md
ItsRight http://itsright.it/
Off Limits http://www.offlimits-production.it
OBERIH www.oberih.org
LIME BLUE MUSIC LTD www.limebluemusic.com