ΝΟΜΙΚΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νόμος (N. 59/1976) Στην Κύπρο τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρυθμίζονται από τον περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Νόμο (N. 59/1976) όπως ισχύει σήμερα, μετά τις αναγκαίες τροποποιήσεις για εναρμόνιση με το κοινοτικό δίκαιο. Η νομοθεσία προνοεί πως οποιοσδήποτε προβαίνει ή επιτρέπει τη δημόσια εκτέλεση ερμηνείας ή εκτελέσεως μουσικού έργου, οφείλει να καταβάλλει αμοιβή στους δικαιούχους των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων. Τους δικαιούχους που δικαιούνται σε αμοιβή τους ορίζει η νομοθεσία.
Ο νόμος περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων του 1976 (59/1976)

(Ν.65(I)/2017) Ο περί της Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων Νόμος του 2017 (Ν.65(I)/2017) δημιουργήθηκε για σκοπούς εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/26/ΕΕ για να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία της διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων από τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης και από τις Ανεξάρτητες Οντότητες Διαχείρισης. Ουσιαστικά θέτει - συνδυαστικά με τον νόμο (N. 59/1976), τις προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) και των Ανεξάρτητων Οντοτήτων Διαχείρισης (ΑΟΔ) στη Δημοκρατία. Περαιτέρω, εισαγάγει την δημιουργία κρατικής αρχής (Αρμόδια Αρχή Πνευματικής Ιδιοκτησίας) της οποίας ο ρόλος είναι εποπτικός, συνεπώς έχει εξουσίες και δύναται να επιβάλλει μέτρα για την συμμόρφωση των Οργανισμών, των ΑΟΔ και όσων προβαίνουν σε δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων στα πλαίσια λειτουργίας της επιχείρησης τους με τη νομοθεσία.

Γραφείο για την Καταπολέμηση της Κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και του Παράνομου Παιγνίου της Αστυνομίας της Κύπρου

Αρμόδια Αρχή Πνευματικής Ιδιοκτησίας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) και οι Ανεξάρτητες Οντότητες Διαχείρισης (ΑΟΔ) έχουν αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση και την προστασία του δικαιώματος που εκπροσωπούν. Καθότι οι δικαιούχοι είναι πρακτικά αδύνατο να παρακολουθήσουν όλες τις περιπτώσεις χρήσης των έργων τους ανά τον κόσμο, να διαπραγματεύονται τους όρους για τη χρήση αυτή και να εισπράττουν τη σχετική αμοιβή, αναθέτουν για το σκοπό αυτό τη διαχείριση και την προστασία του δικαιώματος τους καθώς και την είσπραξη της αμοιβής που αναλογεί στο δικαίωμα από τη δημόσια χρήση του, σε Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) ή σε Ανεξάρτητες Οντότητες Συλλογικής Διαχείρισης (ΑΟΔ). Οι βασικές αρμοδιότητες που έχουν είναι να διαχειρίζονται τα δικαιώματα που τους έχουν ανατεθεί, να ελέγχουν τη χρήση των έργων, να διαπραγματεύονται τους όρους χρήσης των έργων, να δίνουν την άδεια χρήσης, να εισπράττουν την αμοιβή από τους χρήστες και να προβαίνουν στη διανομή των αμοιβών στους δικαιούχους. Η καταβολή δικαιώματος μεταφράζεται λοιπόν σε έκδοση άδειας για κάθε κατηγορία δικαιούχου ξεχωριστά η οποία και ανανεώνεται σε ετήσια βάση.

Η Cyprus Neighboring Rights Management - CNR έχει συσταθεί ως Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης Συγγενικών Δικαιωμάτων των ερμηνευτών / εκτελεστών και αντικείμενο των εργασιών της είναι η διαχείριση, προστασία, συλλογή και διανομή του δικαιώματος αυτής της κατηγορίας των δικαιούχων (τραγουδιστών & μουσικών).